Paatii

26 tekstów – auto­rem jest Paatii.

Od­ległość nie od­da­la lecz zbliża 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 września 2012, 18:18

Z uczyn­ka­mi w życiu jest jak z bu­meran­giem, rzu­cisz nim i prędzej czy później i tak do ciebie wróci. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 lipca 2011, 13:55

Bar­dziej bo­li pogłębienie jeszcze świeżej ra­ny, niż zro­bienie nowej... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 lutego 2011, 11:28

Ludzie zaw­sze są ze sobą z miłości :
Miłości do da­nej osoby
bądź miłości do pieniędzy da­nego człowieka... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 listopada 2010, 19:00

Ko­bieta przez ca­le swo­je życie nie ma dwóch rzeczy:
co na siebie założyć
i miej­sca na odzież w szafie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 listopada 2010, 21:58

Jak to się dzieje,że jed­na oso­ba jest w sta­nie skłócić ty­lu dob­rych znajomych? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 listopada 2010, 22:53

To,że człowiek korzys­ta z taksówki nie oz­nacza ,że mu­si za­raz re­zyg­no­wać ze swo­jego samochodu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 9 listopada 2010, 18:44

Nie jes­teśmy w sta­nie so­bie wyob­ra­zić co ludzie mogą zro­bić dla złud­nej chwi­li szczęścia... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 8 listopada 2010, 23:10

Naj­gorzej wpro­wadzić żmi­je do swo­jego gniaz­da, w te­dy na­wet siłą jej nie wytępisz. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 listopada 2010, 21:59

"Zos­tańmy przy­jaciółmi..."-czy­li: Ty będziesz słuchał a in­ny będzie ruchał... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 października 2010, 15:25

Paatii

Bądź sobą i kochaj siebie - Miyavi

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paatii

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Znajomi
Aktywność